مقالات علم و هنر آشوریآداب و رسوم و فرهنگ آشوریانخط و زبان آشوریانتاریخ و اساطیر آشوریانمعرفی کتاب درباره آشوریان