موسسه توسعه مطالعات سازه های آشوری

موسسه  توسعه مطالعات سازه های آشوری که به اختصار موسسه مطالعات آشوری ناميده می شود ، در شهريور ماه 1391 خورشيدی برابر با  "ايلول" (سپتامبر) 2012   ميلادی تاسيس و به ثبت رسيده است واهداف کلی آن گسترش دامنه شناخت عموم هم وطنان بافرهنگ و تاريخ آشوريان وبه خصوص آشنائی با جايگاه آشوريان در تاريخ ايران می باشد.اهداف مذکور از طريق توسعه مطالعات و پژوهش در زمينه زبان و تاريخ و فرهنگ آشوری به ويژه  آشوريان ايرانی است که يکی از قديمی ترين اقوام ساکن ايران (از قرن هشتم  ق.م.  تاکنون) بوده اند و ماًوی و مسکن نخستين آنان در آذربايجان غربی بوده و در حال حاضر نيز اکثريت آن در اروميه و تهران ساکن می باشند .

موسسه  مطالعات آشوری از ابتدا فعاليت خود را بر مشارکت در سخنرانی های انجمن مفاخر معماری ايران متمرکز  نموده و  در اين  مدت کوتاه چندين  سخنرانی برگزار نموده  ازجمله در مورد  :

 1. اهميت کتاب  و کتابخوانی در ايران باستان،
 2. معرفی گوشه هائی از ادبيات فولکلوريک آشوری دوران متاخر،
 3. تحقيق در خصوص کتابخانه بزرگ آشور بنی پال ـ  پادشاه نامدار آشور ـ واقع در نينوا پايتخت آشور باستان که اولين کتابخانه جامعه بشر بوده،
 4. شناخت تقسيمات مطالعات تخصصی آشورشناسی ( ASSYRIOLOGY  )باستان و تاريخ آشوريان (سريانيان) در دوره مسحيت و دو سده اخير،
 5. بزرگداشت دانشمندانی که در زمينه های مذکور فعاليت داشته اند.موسسه مطالعات آشوری در نظردارد درسال جاری خورشيدی علاوه بر  فعاليت عادی خود ، سميناری در مورد سازه های آشوريان ايرانی برگزار کند.

مديران موسسه عبارت می باشند از (به ترتيب حروف الفبا)

 1. آقای اوشانا ، داوید
 2. آقای توماس زاده ، رونالد (رئيس هيئت مديره )
 3. آقای دارش ، ژورژ
 4. آقای عيشو نژاديان ، کارلين (مديرعامل موسسه )
 5. آقای قهاری ،عليرضا (نائب رئيس هيئت مديره)
 6. آقای کوچوئی ،آلبرت
 7. آقای مرباغی ، بهروز
 8. آقای مقدسی نيا ، نينوس
 9. خانم منصوری ، انوشه