وضع‌ آشوریان‌ بعد از انقلاب‌ اسلامی‌

دانشنامه: 

بعد از انقلاب‌ اسلامی‌، تحولات‌ زیادی‌ در جامعه آشوریان‌ ایران‌ صورت‌ گرفت‌. مدارس‌ آشوری‌ كه‌ تا قبل‌ از انقلاب‌ بطور مختلط‌ و تحت‌ مدیریت‌ فرهنگیان‌ آشوری‌ اداره‌ می‌شد، بعد از انقلاب‌ دچار دگرگونی‌ اساسی‌ شدند. اداره مدارس‌ رسمی‌، از مدیریت‌ آشوری‌ به‌ افراد مسلمان‌ انتقال‌ یافت‌. مدارس‌ دخترانه‌ از مدارس‌ پسرانه‌ جدا شد.

نمایندگی‌ آشوریان‌ مانند سایر اقلیت‌های‌ مذهبی‌، در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ نیز همچنان‌ پا بر جا ماند. صدور پروانه رسمی‌ برای‌ انجمن‌ آشوریان‌ تهران‌ و سایر شهرستان‌ها، اگر چه‌ موكول‌ به‌ تصویب‌ قوانین‌ جدید احزاب‌ و جمعیت‌ها شده‌ بود، ولی‌ این‌ انجمن‌ها همچنان‌ به‌ كار ادامه‌ می‌دادند. انتخابات‌ انجمن‌ها، بعد از تصویب‌ قوانین‌ جدید برگزار شد و هیأت‌ مدیره منتخب‌ رسماً به‌ كار مشغول‌ گردید.

انجمن‌ آشوریان‌ تهران‌ به‌ علت‌ موقعیت‌ و امكانات‌ خاص‌ آن‌، بیشترین‌ تحولات‌ را در این‌ دوره‌ پذیرا شد. در چند سال‌ اخیر، این‌ انجمن‌ با استفاده‌ از كمك‌ و همیاری‌ مردم‌ و نماینده فعلی‌ آشوریان‌، توانست‌ از امكانات‌ موجود و مساعدت‌ مقامات‌ دولتی‌ برای‌ ساختن‌ مركزی‌ جهت‌ فعالیت‌های‌ انجمن‌ و تأسیس‌ باشگاهی‌ برای‌ جامعه آشوریان‌ سود جوید.

در سالیان‌ بعد از انقلاب‌، تعداد قابل‌ توجهی‌ از آشوریان‌ ایران‌ به‌ اروپا، آمریكا و استرالیا مهاجرت‌ كردند. با وجود این‌، هنوز تعداد زیادی‌ از آشوریان‌ ایرانی‌ در تهران‌ و اورمیه‌ زندگی‌ می‌كنند. جماعت‌ آنان‌ در سایر شهرها و مخصوصاً در شهرهای‌ آبادان‌ و خرمشهر به‌ علت‌ وقوع‌ جنگ‌ ایران‌ و عراق‌ و تأثیر آن‌ بر زندگی‌ مردم‌ به‌ سایر شهرها كوچ‌ كرده‌، و در اهواز و كرمانشاه‌ و همدان‌، بشدت‌ تقلیل‌ یافته‌ است‌.

منبع : کتاب آشوریان‌ ایران‌  ملتی‌ كه‌ باید از نو شناخت‌