فیروزه زرشکیان

فیروزه زرشکیان

سوابق تحصیلی

  • لیسانس نقاشی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشی رشد و توسعه اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
عضو: 
اعضای همکار