خط و زبان

جایگاه کلیه و دمنه در ادبیات زبان آشوری

امروزه گرانبها ترین نسخه ای که از کلیه و دمنه در دست است نسخه منحصر به فردی است به زبان سریانی ( آشوری ) که دست نویسی از آن در بخش کتب السنه شرقی کتابخانه دانشگاه گوتینگن آلمان gottingen univنگهداری و محافظت می شود

دلایل اهمیت زبان آرامی از زبان استاد عبدالله انوار

استاد عبدالله انوار

استاد عبدالله انوار نسخه شناس برجسته و پیشکسوت متولد 1303 با حدود بیست و دو سال سابقه مدیریت در بخش نسخ خطی کتابخانه ملی در فاصله سال های 1338-1359، تدوین کننده ده جلد فهرست نسخ خطی فارسی و عربی و همچنین آثار ذیل: